Disclaimer

Door het gebruik van deze website, aanvaardt u onze voorwaarden en bepalingen en doet u afstand van enige en alle schuldvorderingen tegen Pasar v.z.w. en de partners Recread, Kempen Campings vzw en Kompas en hun werknemers.

Pasar v.z.w. kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

 

Informatie en vrijwaringsclausule

Hoewel Pasar v.z.w. al het redelijke heeft gedaan om op basis van door de campings en andere partners aangeleverde gegevens juiste en actuele informatie op te nemen, kan Pasar v.z.w. geen garanties of verklaringen geven aangaande de correctheid of volledigheid van de informatie.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw en met zorg is samengesteld teneinde informatie te verstrekken over producten en diensten van campings en kampeerterreinen, en over toeristische informatie uit de diverse provincies of streken, zal Pasar v.z.w. en partners RECREAD, Kempen Campings vzw, Kompas vzw, of hun werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, bijkomende of gevolg schade, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot deze website of voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van materialen, informatie, kanttekeningen of aanbevelingen op deze website.

U stemt ermee in om informatie die u van deze website haalt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze website bevat koppelingen of verwijzingen naar andere websites die niet onder controle staan van Pasar vzw.

Pasar v.z.w. zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat Pasar v.z.w. de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. Pasar v.z.w. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Het is verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te framen.

Pasar v.z.w. geeft geen garantie dat de website of de servers die deze website toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van Pasar v.z.w. en/of een van de partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. U mag wel:

  • het materiaal op deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik; of
  • het materiaal op deze website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u Pasar v.z.w. als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.

Voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website is toestemming vereist van Pasar v.z.w.. Met uitzondering van wat hierboven uitdrukkelijk is vermeld, mag niets in deze tekst worden geïnterpreteerd als een vergunning of recht krachtens enig patent, handelsmerk, copyright of enig ander eigendom van Pasar v.z.w. of een derde verleend door implicatie, afleiding of anderszins.